יום ראשון , מאי 19 2024

פורטל "גלי צדק" | תנאי שימוש

גולש יקר!

ברוך הבא לאתר גלי צדק ("האתר"), האתר המוביל לתכנים העוסקים בגיל הזהב הכולל בין היתר אינדקס בתי אבות ודיור מוגן.

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים המוצעים בו כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה למידע כהגדרתו להלן ייגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כל שימוש שתעשה באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

האתר כולל מידע כללי וספציפי אודות בתי אבות ודיור מוגן ברחבי ישראל כמו גם תכנים אחרים בנושא גיל הזהב, ועלול לכלול גם המלצות, מדריכים ומידע מטעם צדדים שלישיים, לרבות תכני גולשים ("המידע").

במקביל לקבלת המידע כאמור, מאפשר האתר לגולשיו להתייעץ עם מומחה בתחום באופן המפורט באתר.

מובהר כי מפעילי האתר אינם צד ואינם נושאים באחריות כלשהי לכל התקשרות ו/או עסקה בין הגולשים לבתי האבות והדיור המוגן ולתוצאותיה.

מפעילי האתר אינם אחראים כי המידע המצוי באתר הינו מדויק, מלא וחף מטעויות והם אינם אחראים על האינפורמציה ו/או ההמלצות שיימסרו, אם יימסרו, לגולש ו/או למי מטעמו באמצעות המומחה הנ"ל.
מפעילי האתר והם לא יישאו באחריות כלפי אדם אשר בחר להסתמך על המידע באתר ו/או על האינפורמציה ו/או על ההמלצות שנמסר לו על ידי המומחה.
הגולש באתר אינו רשאי לעשות שימוש באתר ותכניו לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או של אחר לו/או להפר זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של מפעילי האתר ו/או צד שלישי ו/או להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב ו/או לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו ו/או לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר ו/או או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו או לנסות לעשות כן.
השימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה למשתמש בהם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין התכנים והשירותים המוצעים באתר לרבות ביחס למהימנותם או דיוקם.

השימוש, אפוא, בתכנים ובשירותים הנ"ל ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש באתר.

הסימנים המסחריים וסימני שירות והתכנים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני. כל שימוש בלתי מורשה של התוכן המוצג באתר זה עלול להפר את חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימנים מסחריים, חוקי הפרטיות והפרסום, ותקנות התקשורת אשר המפר אחד או יותר מהם צפוי לעמוד בפני הליכים משפטיים כנגדו.

מפעילי האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש ולא תהא לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים המוצעים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילי האתר או מי מספקיהם ומפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש באתר או לרכושו עקב שימוש ו/או הסתמכות על התכנים ועל השירותים המוצעים באתר.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. לתשומת לבך, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתם, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.

מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, העלול לנבוע מתוך השימוש שבחר הגולש לעשות במידע ו/או בשירותים המוצגים באתר. המידע מסופק כמו שהוא, ללא אחריות מכל סוג שהוא. בעצם גלישתו באתר הגולש מסכים במפורש כי השימוש באתר נעשה על אחריותו בלבד. מפעילי האתר אינם מעניקים אחריות או התחייבות כלשהי ביחס למידע והשירותים המוצעים והמוצגים בו, לרבות ביחס לאמינות או לדיוק התוכן של המידע ואינם נושאים בכל התחייבות או אחריות עבור כל טעות או השמטה שיתגלו במידע ובשירותי האתר.

בכל שאלה אודות האתר ותכניו, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני, בכתובת: contact@Mtzedek.org.il.

בעצם גלישתו באתר מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל ממפעילי האתר כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לאתר, שירותיו ותכניו באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו יתבקש למסור כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: "המייל"). הגולש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין קבלת הדיוור הישיר האמור באמצעות המייל. במידה שגולש יהא מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליו לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: contact@Mtzedek.org.il.

ייתכן וחשיפה לתכנים מסוימים באתר תהא טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש הגולש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים.

מפעילי האתר ישתמשו במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידם והמפורטת באתר.

הגולש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר. מפעילי האתר אינם כותבים, בודקים, מוודאים, עורכים או מבקרים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

לבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו.

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי הפרטיות באתר גלי צדק ("האתר").
אנא קרא מדיניות זו בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
ייתכן ותתבקש בעת הרשמה לאתר למסור נתונים שונים אודותיך ("הנתונים"). הנתונים יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הנתונים, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בתכנים ובשירותים המוצעים באתר.
מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע הכולל מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שמפעילי האתר יפרסמו בעצמם ובין אם מידע שיקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר לצדדים שלישיים את הנתונים בהתאם להוראות הדין ולצורך יצירת קשר עמך לשם קבלת ייעוץ.
מפעילי האתר רשאים להציע לך לעשות שימוש באפליקציות שונות, בין אם באתר ובין אם באתרים אחרים (כגון פייסבוק ויו טיוב וכד'), אשר עלולות לידע צדדים שלישיים (לרבות ברשתות חברתיות) כי קראת תכנים מסוימים באתר. הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך ואין לך ולא תהיה לך בעתיד כל טענה ו/או דרישה ביחס לאמור לעיל.
אם מפעילי האתר יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת הם יהיו זכאים להעביר לישות זו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שישות זו תקבל על עצמו כלפיך את ההוראות הנ"ל.
ייתכן כי חלק מהמודעות שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: "Cookies")
תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
אתה יכול למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.
השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies שלנו ושל השותפים העסקיים של האתר, כגון גוגל וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.
למדיניות הפרטיות של Google ראה:http://www.google.com/intl/en/privacy
מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האתר אין בהם בטחון מוחלט ועל כן מפעילי האתר אינם מתחייבים שהתכנים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
לכל פניה, הבהרות, ובירורים שונים ונוספים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: contact@Mtzedek.org.il.